Hệ thống quản lý chất lượng

Control Union Certifications đã thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ, bảo đảm tính độc lập của nhân viên liên quan đến các quyết định chứng nhận. Tất cả nhân viên tham gia chứng nhận đều đã được đào tạo trong hệ thống.

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi quy định cách nhân viên của mình tiến hành các chương trình chứng nhận.

Hệ thống dựa trên các nguyên tắc công nhận và được Hội đồng tư vấn của Control Union Certifications xem xét lại, bao gồm các đại diện từ nông dân, cơ sở chế biến và người tiêu dùng. Hội đồng tư vấn cho đội ngũ quản lý của Control Union Certifications về hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo rằng các quyết định chứng nhận được thực hiện độc lập liên quan đến những quy tắc và quyền hiện có của các khách hàng.

Control Union Certifications được một số tổ chức công nhận hoạt động quốc tế và địa phương cấp phép như Hội đồng cấp phép Hà Lan (RVA) và Tổ chức công nhận quốc tế (ASI - Accreditation Services International).

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy