Nông nghiệp hữu cơ

Kể từ khi bắt đầu chứng nhận hữu cơ theo quy định, Control Union đã phục vụ các công ty trên toàn thế giới. Các cơ sở toàn cầu của chúng tôi, dưới sự bảo trợ của trụ sở chính Hà Lan được công nhận, cho phép chúng tôi thực hiện chứng nhận hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong khi vẫn duy trì các thủ tục nghiêm ngặt tương tự.

Canh tác hữu cơ là một cách sản xuất thực phẩm không can thiệp đến chu kỳ đời sống tự nhiên. Việc này giảm thiểu tác động của con người lên môi trường và hoạt động theo hướng tự nhiên nhất có thể mà không sử dụng đến các sinh vật biến đổi gen (GMO - genetically modified organisms).

Canh tác hữu cơ là một phần của chuỗi cung ứng mở rộng, cũng bao gồm chế biến, phân phối và bán lẻ thực phẩm. Để tiếp cận các thị trường hữu cơ, toàn bộ chuỗi sản xuất hữu cơ cần phải được kiểm định và chứng nhận. Nếu đáp ứng được tất cả các yêu cầu thì có thể được cấp giấy chứng nhận và sử dụng logo hữu cơ trên các sản phẩm được chứng nhận.

Control Union Certifications duy trì các thủ tục đánh giá và chứng nhận chuyên nghiệp nghiêm ngặt. Hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đề xuất về các dịch vụ hàng năm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy