Tính bền vững

Tầm quan trọng ngày càng tăng của chuỗi cung ứng bền vững và minh bạch là các xu hướng rõ ràng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi. Control Union cung cấp cho nhà chế tạo, nhà sản xuất và nhà bán lẻ các giải pháp để chuẩn bị chuỗi cung ứng thông qua các chương trình bền vững toàn cầu khác nhau cũng như các dịch vụ được thiết kế riêng.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy