Dệt may

Ngành dệt may trước đây có liên quan đến quá trình xử lý gây hại cho môi trường, các vấn đề chăm sóc động vật và vấn đề tuân thủ xã hội phức tạp như lao động trẻ em, tiền lương, quyền lợi cũng như sức khỏe và sự an toàn của người lao động. Ngày nay, nhu cầu về các sản phẩm được chứng nhận và bền vững đang tăng lên.

Nhận thức cộng đồng và nhu cầu truy xuất nguồn gốc đã tăng lên và nhiều nhãn hiệu toàn cầu đã có bộ sưu tập thời trang riêng được làm từ thành phần bền vững được chứng nhận có nguồn gốc từ nguyên liệu hữu cơ, tái chế hoặc bền vững.

Control Union đã đóng vai trò quyết định trong việc hỗ trợ ngành dệt may đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn.

Ví dụ: Tiêu chuẩn Dệt may Bền vững EKO, được Control Union phát triển, là tiêu chuẩn đầu tiên cho ngành dệt may để giải quyết vấn đề tính bền vững. Control Union cũng đã đóng một vai trò tích cực trong việc phát triển Tiêu chuẩn Lông vũ có Trách nhiệm (RDS - Responsible Down Standard).


Do you have questions regarding textile certification?  Have a read at our Textile FAQ and see if you can find your answers here.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy