Nước

Control Union Certifications đang là một thành viên của Ban Chỉ đạo Quản lý Nước Châu Âu (EWS - European Water Stewardship) kể từ năm 2010 và là cơ quan chứng nhận được phê duyệt đầu tiên về tiêu chuẩn Quản lý Nước Châu Âu.

Tiêu chuẩn EWS nhằm mục đích áp dụng cho những người sử dụng nước mà có thể ảnh hưởng đến sự sẵn có và chất lượng nước. Trên thực tế, các thành viên của bất kỳ lĩnh vực nào (ví dụ: nông nghiệp, công nghiệp, đô thị hoặc sân bay) đều có thể đăng ký chứng nhận.

Bốn điểm trọng tâm chính của tiêu chuẩn là:

  • Đạt được và duy trì khai thác nước bền vững
  • Đạt được và duy trì trạng thái nước sạch về chất lượng hóa học và các yếu tố sinh học
  • Khôi phục và bảo tồn chu kỳ nước liên quan đến các khu vực có Giá trị bảo tồn cao
  • Đạt được mục tiêu quản lý nước minh bạch và công bằng

 Control Union cũng tham gia vào Liên minh Quản lý Nước (AWS), là một tổ chức đối tác của EWS.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy