Nền tảng trực tuyến - Quản lý chương trình xác minh Nhà cung cấp nước ngoài (FSVP - Foreign Supplier verification program)

Nền tảng trực tuyến của chúng tôi sẽ cho phép các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ quản lý dữ liệu của nhà cung cấp của họ phù hợp với FSVP. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách giám sát và đánh giá rủi ro liên tục, từ bên ngoài về các tài liệu theo yêu cầu. 

  1. Các nhà cung cấp/nhà xuất khẩu nước ngoài sẽ hoàn thành một bảng đánh giá rủi ro trực tuyến và sau đó sẽ tiến hành rà soát để hỗ trợ nhà cung cấp/nhà xuất khẩu để chuẩn bị FDA sẵn sàng. 
  1. Quá trình rà soát việc tuân thủ các sản phẩm và hệ thống tại chỗ có nguy cơ sẽ được thực hiện trực tuyến bởi Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI’s) và các chuyên gia đánh giá về chì trong an toàn thực phẩm có kinh nghiệm cùng với một nền tảng và năng lực FDA mạnh mẽ. 
  1. Phản hồi sẽ được cung cấp trực tuyến để yêu cầu bất kỳ tài liệu cần thiết nào hoặc xác định bất kỳ sự không tuân thủ tiềm ẩn nào. 
  1. Việc giám sát liên tục sẽ cho phép nhà cung cấp/nhà xuất khẩu sẵn sàng cho quá trình xác minh của nhà nhập khẩu Hoa Kỳ.

 

Nền tảng của chúng tôi sẽ cho phép các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ chứng minh cho FDA về hệ thống tích hợp để quản lý các yêu cầu tuân thủ và chứng từ hỗ trợ. 

PCQI's được bổ nhiệm trong các công ty sau đó có thể tận dụng nền tảng đó để rà soát các yêu cầu về FSVP, bao gồm có chương trình xác minh nhà cung cấp và hệ thống tuân thủ trực tiếp để đảm bảo tuân thủ liên tục các yêu cầu của FSVP.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy