Cam kết của chúng tôi

Giới thiệu

Ngày phiên bản: Ngày 1 tháng 7 năm 2017

Phiên bản: 4.0

Tuyên bố

Giá trị của chứng nhận dựa trên mức độ tin tưởng và tin cậy sau khi chứng minh một cách khách quan, nhất quán và có thẩm quyền về việc thực hiện các yêu cầu cụ thể của một cơ quan chứng nhận. Do đó, tính khách quan, và được coi là khách quan, rất cần thiết để Control Union Certifications B.V. truyền sự tin tưởng và tin cậy cho các bên liên quan và là chìa khóa cho sự thành công của chúng tôi. Để có được và duy trì sự tin tưởng, điều quan trọng là các quyết định của Control Union Certification phải dựa trên bằng chứng khách quan về việc tuân thủ (hoặc không tuân thủ) và quyết định của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các lợi ích khác hoặc bởi các bên khác.

 

Dựa trên nguyên tắc này và Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi, chúng tôi cố gắng đảm bảo áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính, khách quan và hành xử chuyên nghiệp cho tất cả các hoạt động đánh giá của chúng tôi. Control Union Certifications B.V. áp dụng các đánh giá rủi ro về tính khách quan và xung đột lợi ích tiềm năng đối với các văn phòng, nhân viên và khách hàng của chúng tôi.

 

Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể xâm phạm đến mục tiêu và tính khách quan của Control Union Certifications B.V., theo Khoản 5.2 của ISO/IEC 17021-1:2015 và khoản 4.2 của ISO/IEC 17065:2012.

 

Zwolle, ngày 5 tháng 1 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

J.F. Bastiaanse

Giám đốc điều hành

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy