Kiểm tra hành chính

Giấy chứng nhận giao dịch, khai báo hóa đơn, hàng hóa nhập và xuất, cân bằng khối lượng, phân chia, đánh giá nhà cung cấp, đánh giá nội bộ, tất cả đều yêu cầu kiểm tra hành chính. 

Trạng thái hữu cơ, tính bền vững, an toàn và chất lượng của sản phẩm thường được chứng minh bằng giấy chứng nhận, hóa đơn hoặc tuyến bố và Control Union Certifications có một quy trình hiệu quả để trợ giúp về kiểm tra hành chính bao quanh những trạng thái này.

Với các cơ sở trên toàn thế giới, Control Union Certifications đã thành thạo với các yêu cầu hành chính cụ thể về sản xuất và/hoặc chế biến sản phẩm ở quốc gia của bạn và quốc gia của nhà cung cấp của bạn. 

Control Union Certifications cũng được Ủy ban Châu Âu công nhận là "Tổ chức Giám sát" để hỗ trợ các nhà nhập khẩu gỗ của EU tuân thủ theo Quy định về Ngành gỗ của EU.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy