Hệ thống nước dằn

Phê duyệt kiểu loại IMO và USCG là rất quan trọng đối với các nhà sản xuất hệ thống quản lý nước dằn (BWMS - ballast water management system).
Control Union Certifications là một Phòng thí nghiệm độc lập (IL) được Tuần duyên Hoa Kỳ chấp nhận về thí nghiệm BWMS theo 46 CFR 162.060.

Chúng tôi cung cấp một điểm liên lạc duy nhất để ký hợp đồng, lập kế hoạch, thực thi và QA/QC để cung cấp chương trình phê duyệt loại hình mà các nhà sản xuất đang tìm kiếm.
Chúng tôi chỉ ký hợp đồng phụ về nhiều khía cạnh khác nhau của chương trình thử nghiệm chỉ với các phòng thí nghiệm phụ được USCG chấp nhận.

Phòng thí nghiệm độc lập
Control Union Certifications cung cấp các dịch vụ sau đây như là một phần thuộc phạm vi IL của chúng tôi:
• Đánh giá tính sẵn sàng
• Thí nghiệm thành phần môi trường
• Thí nghiệm trên bờ
• Thí nghiệm trên tàu
• Thí nghiệm độc chất thải toàn bộ
• Phân tích phụ phẩm khử trùng
• Mở rộng quy mô xem xét và xác minh nghiên cứu
• Báo cáo

Phê chuẩn kiểu loại IMO G8
Chúng tôi cung cấp các chương trình thí nghiệm cho tất cả nhà sản xuất muốn đạt được phê chuẩn kiểu loại IMO G8 song song với phê chuẩn kiểu loại USCG. Tính hợp lực có giá trị đạt được thông qua vai trò của chúng tôi là điểm liên lạc đơn nhất cho cả USCG và hành chính quốc gia được chỉ định. Thông qua việc điều phối hàng ngày và kiểm định phòng thí nghiệm phụ thường xuyên, chúng tôi đảm bảo liên tục chất lượng của quy trình thí nghiệm.

Các dịch vụ bổ sung
• Thí nghiệm Phê chuẩn IMO G9 Cơ bản và Cuối cùng và Tạo lập hồ sơ
• Các nghiên cứu về ăn mòn
• Lấy mẫu và phân tích nước thải ngẫu nhiên của Vessel General Permit (VGP)

Control Union Water
Control Union Water thuộc các phòng thí nghiệm phụ được USCG chấp nhận của CUC, tọa lạc tại Seaport Texel ở Hà Lan. Trong hơn 10 năm, cơ sở vật chất đã được dành riêng cho thí nghiệm trên bờ của BWMS. Cơ sở cung cấp:
• Cung cấp có thể dự đoán về nước yêu cầu hợp lệ
• Tất cả các tình trạng độ mặn sẵn sàng sẵn có
• Khả năng kiểm tra hệ thống xử lý “Trong bể”
• Cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho lưu lượng nước lên đến 300 m3/giờ

Dịch vụ R&D
• Thử nghiệm trước (chứng minh khái niệm, quy mô bàn thí nghiệm hoặc quy mô đầy đủ)
• Xétnghiệm lọc “Shanghai”: xét nghiệm lọc tiêu chuẩn hóa lên đến 1000 mg/L

Control Union Water là một đối tác của Viện Nghiên cứu Biển Hoàng gia Hà Lan (NIOZ - Royal Netherlands Institute for Sea Research).
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy