Rà soát đặc biệt

Một số chính phủ đã thực hiện các quy định, bắt buộc các nhà nhập khẩu phải có một Hệ thống rà soát đặc biệt (DDS - Due Diligence System) tại chỗ. Control Union Certifications có kiến thức và mạng lưới để hỗ trợ các công ty về việc thực hiện.

Độ dài và tính phức tạp của các chuỗi cung ứng kiến cho các nhà nhập khẩu và công ty không thể và không có khả năng đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh trong chuỗi cung ứng được xác minh. Một hệ thống rà soát đặc biệt sẽ giúp các nhà nhập khẩu và công ty xác định những rủi ro, ví dụ như lao động cưỡng bức (Đạo luật về Nô lệ thời Anh Quốc Hiện đại) và khai thác trái phép (quy định về ngành gỗ của EU).

Control Union Certifications đã hỗ trợ và thực hiện nhiều hệ thống rà soát đặc biệt, giúp khách hàng xác định các rủi ro cũng như thực hiện các biện pháp giảm nhẹ.

Control Union Certifications cũng được Ủy ban Châu Âu công nhận là tổ chức giám sát để hỗ trợ các nhà nhập khẩu gỗ của EU và tuân thủ các quy định về ngành gỗ của EU.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy