Lấy mẫu & Niêm phong

Nếu cần thiết hoặc được yêu cầu, Control Union có thể lấy mẫu và niêm phong mẫu an toàn theo cách để mẫu đó không bị nhiễm các chất khác có thể ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ phân tích thí nghiệm nào.

Nhiều tiêu chuẩn chứng nhận yêu cầu lấy một mẫu ngẫu nhiên từ các sản phẩm đã sản xuất hoặc chế biến.

Cũng vì điều này, chuyên gia đánh giá có thể lấy các mẫu sản phẩm nếu nghi ngờ sản phẩm đã bị nhiễm bẩn.

Control Union Certifications có các thủ tục để đảm bảo các mẫu có liên quan được lấy, cũng như quy trình về cách những mẫu này sẽ được niêm phong, dán nhãn và gửi đến một phòng thí nghiệm được công nhận.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy