Đánh giá cung ứng

Control Union Certifications có một mạng lưới đánh giá viên rộng khắp thế giới, họ là những người nắm rõ các yêu cầu về sản xuất/chế biến ở nước xuất xứ và sẵn sàng đến thăm các nhà cung cấp của bạn để xác minh mức độ tuân thủ quy tắc ứng xử và yêu cầu chất lượng của bạn.

 

Dựa vào nhu cầu và yêu cầu của bạn, các đánh giá viên của Control Union sẽ được lựa chọn ở những quốc gia cung cấp nguyên liệu cho sản phẩm của bạn.

Trong quá trình hợp tác chặt chẽ với các giám đốc thu mua của bạn, các nhà cung cấp sẽ được liên lạc để lên một cuộc hẹn cho chuyến thăm tại chỗ. Sau khi đến làm việc tại cơ sở, sẽ có một báo cáo được tải lên hệ thống thông tin khách hàng để cung cấp tình trạng cả ngày lẫn đêm của đánh giá cung ứng, báo cáo và thời gian cho trước để thực hiện các kế hoạch hành động đối với các vấn đề không phù hợp đưa ra.

Cách tiếp cận của chúng tôi luôn luôn giúp cho việc xác minh của nhà cung cấp trở nên thiết thực.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy