Đào tạo & Phát triển

Các quy định, chứng nhận và tiêu chuẩn được thiết kế riêng là những chủ đề của quy trình cải tiến liên tục. Control Union Certifications theo dõi những phát triển này một cách chặt chẽ và chúng tôi thấy đó là nhiệm vụ của mình để giúp khách hàng của chúng tôi luôn cập nhật về những thay đổi mới nhất.

Các công ty, chính phủ và các bên liên quan khác vẫn tiếp tục quan tâm đến việc thực hiện các thực hành tốt trong suốt toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này, kết hợp với các kỹ thuật mới và hiểu biết mới, đảm bảo rằng các quy định là chủ đề của quá trình cải tiến liên tục.

Control Union tham gia rất nhiều vào những phát triển mới này, đảm bảo rằng các quy định sắp tới sẽ trợ giúp khách hàng của chúng tôi.

Control Union Certifications tổ chức các sự kiện khách hàng thường xuyên để cập nhật cho các công ty về những thay đổi và thách thức mới nhất và nếu được yêu cầu, Control Union Certifications có thể hỗ trợ bằng cách đào tạo các nhà cung cấp mà khách hàng của chúng tôi muốn thực hiện những thực hành tốt. Thông qua các văn phòng quốc tế, chúng tôi có thể cung cấp đào tạo tại các quốc gia trên khắp thế giới.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy