Điều khoản & Điều kiện

Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng khác của các bên bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho các hoạt động của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện chung này bao gồm một số quy định cụ thể để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một số trường hợp nhất định.

Liên đoàn các cơ quan kiểm định quốc tế – Điều khoản và điều kiện kinh doanh (1999) (bản tiếng Anh)
Vui lòng tham khảo và tải về các điều khoản và điều kiện này bằng cách nhấp vào liên kết.

 Điều khoản hợp đồng với Control Union Certifications (bản tiếng Anh)
Vui lòng tham khảo và tải về các điều khoản và điều kiện này trong phần ấn phẩm chung trên trang web.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy